Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 17, 2017

** Er det noe frigjørende kraft igjen i liberalismen? Filosof AKSEL BRAANEN STERRI og MÍMIR KRISTJÁNSSON, en av redaktørene bak boka «Ingen mennesker er født frie», diskuterer sosial-liberalismens mulige, eller umulige, fremtid.

**Og fører psykolog-behandling på norske terapirom til økte forskjeller? Visepresident i pyskologforeningen, HEIDI TESSAND, og psykolog SIMON THORSELL NÆS møtes til debatt.